Levy calculator

Use the calculator to review the CITB Levy you pay in 2020 for the 2018 to 2019 tax year (6 April 2018 to 5 April 2019)

The calculator will give you a guide to the levy you pay. The actual amount you pay is shown on the assessment you receive in spring 2020.

To help you fill in this calculator, use your:

  • 2019 Levy Return, if you have completed this
  • monthly HMRC CIS300 or CIS online returns for the 2018 to 2019 tax year
  • payroll records for the 2018 to 2019 tax year.

The levy rates for the 2018 to 2019 tax year are:

PAYETWE

£

CIS subcontractors Isgontractwyr CIS

Enter an amount in one of the boxes below.

If you enter an amount in both boxes, the calculator will use the figure in the Detailed calculation box to work out the levy.

The quick calculation is based on a CIS tax rate of 20%. If you used any CIS subcontractors taxed at 30%, the quick calculation is likely to be higher than the actual levy you pay. For a more accurate result, use the Detailed calculation.

Nodwch swm mewn un o'r blychau isod.

Rhowch swm yn un o'r blychau isod. Os ydych yn rhoi swm yn y ddau flwch, bydd y gyfrifiannell yn defnyddio'r ffigur yn y blwch cyfrifiad manwl i gyfrifo'r lefi.

Mae'r cyfrifiad cyflym yn seiliedig ar gyfradd dreth CIS 20%. Os gwnaethoch ddefnyddio isgontractwyr CIS a drethwyd ar 30%, mae'r cyfrifiad cyflym yn debygol o fod yn uwch na'r lefi gwirioneddol y byddwch yn ei dalu. Ar gyfer canlyniad mwy cywir, defnyddiwch y cyfrifiad manwl.

Quick calculation Cyfrifiad cyflym

£

Detailed calculation Cyfrifiad manwl

£
Please enter a figure for PAYE and/or CIS subcontractors.
Rhowch ffigur ar gyfer TWE a/neu isgontractwyr CIS.

Total levyCyfanswm y lefi

£

Breakdown of the calculation Dadansoddiad o'r cyfrifiad

Total paymentsCyfanswm y taliadau Levy rateCyfradd lefi Levy amountSwm y lefi
PAYETWE 0.35%
CIS subcontractorsIsgontractwyr CIS 1.25%
Levy reductionGostyngiad i'r lefi
Total levy Cyfanswm y lefi

Employees paid through PAYE

These include workers on your company's payroll and directors.

Do not include agency workers or subcontractors.

Deductions include tax, National Insurance and all other deductions, such as pension contributions, sole trader drawings, etc.

Cyflogeion a dalwyd drwy TWE

Maent yn cynnwys gweithwyr ar gyflogres eich cwmni yn ogysal â chyfarwyddwyr.

Peidiwch â chynnwys gweithwyr asiantaeth neu isgontractwyr.

Mae didyniadau yn cynnwys treth, Yswiriant Gwladol a phob didyniadau eraill megis cyfraniadau pensiwn, tynnu arian gan unig fasnachwr, a.y.b.

Total CIS tax deducted from subcontractors

You can find this on your 2018 Levy Return in section 4, box C.

If you haven't completed a 2018 Levy Return, add together the CIS tax deductions on your monthly HMRC CIS returns.

The quick calculation gives a guide to the levy you pay on subcontractors. This is how it works out the calculation:

1) It multiplies the CIS tax deducted by 5.
2) This results in the gross payment to CIS subcontractors, based on a CIS tax rate of 20%.
3) It applies the CITB levy to this gross payment.

Cyfanswm treth CIS a ddidynnwyd oddi wrth isgontractwyr

Mae hwn i'w weld ar eich Ffurflen Lefi 2018 yn adran 4, blwch C.

Os nad ydych wedi cwblhau Ffurflen Lefi 2018, ychwanegwch y didyniadau treth CIS ar eich ffurflenni CThEM misol.

Mae'r cyfrifiad cyflym yn rhoi syniad bras i chi o'r lefi rydych yn ei dalu ar isgontractwyr. Dyma sut mae'n gwneud y cyfrifiad:

1) Mae'n lluosi'r dreth CIS a ddidynnwyd gan 5.
2) Y canlyniad hwn yw'r taliad gros i isgontractwyr CIS, yn seiliedig ar gyfradd dreth treth CIS 20%.
3) Mae'n cymhwyso'r lefi CITB i'r taliad gros hwn.

Total payments to CIS subcontractors

You can find this on your 2018 Levy Return in section 4, box F.

If you haven't completed this box on your Levy Return, use your monthly HMRC CIS returns to work out the amount, like this:

1) For each month, add together the total payments before deductions to all subcontractors you have deducted CIS tax from.
2) For each month, add together the cost of materials paid for by each subcontractor you have deducted CIS tax from.
3) Deduct the total cost of materials (step 2) from the total payments to subcontractors (step 1) for each month.
4) Add together the 12 monthly totals and enter this figure in the detailed calculation box.

Cyfanswm taliadau i isgontractwyr CIS

Mae hwn i'w weld ar eich Ffurflen Lefi 2018 yn adran 4, blwch F.

Os nad ydych wedi cwblhau'r blwch hwn ar eich Ffurflen Lefi, defnyddiwch eich didyniadau treth CIS CThEM misol i gyfrifo'r swm, fel hyn:

1) Ar gyfer pob mis, ychwanegwch gyfanswm taliadau cyn didyniadau i'r holl isgontractwyr rydych wedi didynnu treth CIS oddi wrthynt.

2) Ar gyfer pob mis, ychwanegwch gost y deunyddiau y talwyd amdanynt gan yr holl isgontractwyr rydych wedi didynnu treth CIS oddi wrthynt.

3) Tynnwch gyfanswm cost y deunyddiau (cam 2) oddi wrth gyfanswm taliadau i isgontractwyr (cam 1) ar gyfer pob mis.

4) Ychwanegwch y 12 cyfanswm misol at ei gilydd a rhowch y ffigur hwn yn y blwch cyfrifiad manwl.

 

This calculation is a guide to the levy you pay in 2020. The actual amount you pay is shown on the assessment you receive in spring 2020.