Cysylltu â ni

Os oes gennych rywfaint o sylwadau cyffredinol ar ein cyfer, neu os ydych ond am ein hysbysu ynghylch rhywbeth yr ydych yn meddwl ein bod wedi gwneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Cyflawnwyr ac Ymadawyr: rhwystrau a ohyfleoedd i bobl sy'n mynd i mewn i'r diwydiant adeiladu

Mae recriwtio a chadw cronfa dalent digonol wedi bod yn un o'r heriau allweddol i'r sector adeiladu ac amgylchedd adeiledig (CBE) ers degawdau. Ond, os dyma'r sefyllfa ers cryn amser, mae natur y brys hyd yn oed yn fwy difrifol heddiw.

Mae rhaid nawr ymgymryd â'r her o ddod o hyd i a hyfforddi'r genhedlaeth nesaf gweithwyr adeiladu heb oedi. Dengys adroddiad diweddaraf Rhwydwaith Sgiliau Adeiladu (CSN) CITB y bydd angen 36,000 o recriwtiaid newydd ar y sector pob blwyddyn o 2017 hyd 2021. Mewn rhai galwedigaethau arbenigol, mae'r angen am weithwyr newydd yn parhau'n ddifrifol, yn enwedig crefftau pren a gosod dodrefn mewnol. Mae hefyd yr her barhaol o amnewid gweithlu sy'n heneiddio. Bydd yr her hon yn troi'n un fwy difrifol os bydd Brexit yn atal y llif o weithwyr o dramor gyda'r rhan fwyaf ohonyn nhw yn weithwyr ifanc.

Ar yr un adeg, mae gan ddiwydiant sydd wedi ymroi i arloesi a moderneiddio'r cyfle i gyflwyno gweledigaeth cymhellol i'r recriwtiaid mwy amrywiol a chrefftus sydd yn rhaid iddo eu denu os ydy am gyflawni ei weledigaeth. Ar hyn o bryd, fel sy'n adnabyddus, nid yw'r diwydiant adeiladu yn denu digon o fenywod a lleiafrifoedd ethnig. Mae hyn yn golygu nad yw'n gwneud y gorau o gronfa dalent lawer mwy amrywiol. Ar draws y sector, mae 86% o'r gweithlu yn ddynion gyda 94% yn disgrifio eu hunan yn wyn.

Mae diffyg amrywiaeth yn cyfrannu at broblem i'r darlun y mae'r sector CBE yn ei gyflwyno. Mae canfyddiad bod astudio prentisiaeth yn ddewis llai ffafriol i'r myfyrwyr mwyaf galluog: Mae ymchwil wedi dangos bod 92% o rieni o'r farn bod astudio prentisiaeth yn ddewis da, ond dim ond 32% a hoffent weld eu mab/merch yn astudio un. Mae hyn yn creu cylch cythreulig, lle bydd anallu i recriwtio o'r trawstoriad ehangaf posibl o gymdeithas yn atgyfnerthu delwedd hen ffasiwn ac anneniadol o'r sector.

Bydd CITB yn parhau i gydweithio â chyflogwyr yn y diwydiant adeiladu er mwyn helpu pobl dod o hyd i swyddi a phrofiad gwaith gan fynd i'r afael â'r rhesymau sydd y tu ôl i benderfyniad rhai pobl i adael swydd neu brentisiaeth yn gynnar.

Mae'r crynodeb gweithredol hwn yn dwyn tri darn o ymchwil cysylltiedig canlynol ynghyd:

  • Y gwerth y mae cymwysterau galwedigaethol yn eu cynnig i unigolion a chyflogwyr yn y diwydiant adeiladu.
  • Yr hyn sy'n digwydd i'r rheiny sy'n gadael Addysg Bellach ar ôl cwblhau cwrs sy'n gysylltiedig ag adeiladu, a faint  ohonyn sy'n gweithio yn y sector wedi'r cyfan.
  • Y rhesymau dros bam y mae pobl yn gadael swyddi adeiladu neu brentisiaethau yn gynnar.

Lawrlwytho adroddiad a chrynodeb

Adroddiadau cysylltiedig

Defnyddio ein hymchwil

Mae hawlfraint a phob eiddo deallusol arall sy'n bodoli yn y deunyddiau hyn yn aros yn gyfangwbl gyda CITB. Cedwir pob hawl o'r fath.  Gallwch argraffu, copïo, lawrlwytho neu gadw dros dro eitemau o'r deunydd hawlfraint ar gyfer eich gwybodaeth bersonol yn unig, a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at ei gynnwys. Rhaid ichi beidio â defnyddio unrhyw ran o gynnwys y deunydd hawlfraint at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni. Rhaid cydnabod ein statws (a statws unrhyw gyfranwyr a nodir) fel awduron y deunydd hawlfraint bob amser.