Cael Cerdyn Profwr

I ddod yn brofwr CPCS rhaid bod gennych wybodaeth a gallu gweithredol addas a digonol yn y diwydiant ynghylch y categori o offer yn ei holl ddefnyddiau ac amgylcheddau derbyniol. 

black Tester card

Mae cerdyn Profwr CPCS yn cadarnhau bod y deilydd wedi dangos profiad addas o fewn y diwydiant, yn meddu ar wybodaeth iechyd a diogelwch sy'n gysylltiedig ag offer, gwybodaeth gymorth cyntaf, ymwybyddiaeth iechyd a diogelwch, gwybodaeth sylfaenol ddatblygedig a gallu gweithredu a gallu seiliedig ar rôl fel Profwr.  

Mae cerdyn Profwr yn cynnwys dau ddyluniad:

Cerdyn dros dro  - nid yw cymhwyster cymhwysedd seiliedig ar rôl wedi'i gyflawni eto ac maent yn ddilys am ddwy flynedd ac nid yw'n adnewyddadwy.

Cerdyn llawn - mae cymhwyster cymhwysedd seiliedig ar rôl wedi'i gyflawni ac maent yn ddilys am bum mlynedd ac maent yn adnewyddadwy.

Mae'n ofynnol i Brofwr CPCS asesu gwybodaeth, dealltwriaeth a pherfformiad unigolyn yn ôl y meini prawf Prawf Technegol CPCS.
Rhaid i Brofwr CPCS fod yn ymwybodol o'r gofynion CPCS diweddaraf megis y Meysyedd Llafur Hyfforddiant CPCS, Cod Cyflawni Cymeradwy CPCS a Manylebau Prawf Ymarfer CPCS, a materion ynghylch cymorth cyntaf ac iechyd a diogelwch.
Mae Profwr CPCS yn unigolyn sydd â gwybodaeth a gallu gweithredol addas a digonol yn y diwydiant a gallu ar y categori o offer yn ei holl ddefnyddiau ac amgylcheddau derbyniol, wedi diwallu gofynion y Cynllun CPCS i ddod yn Brofwr CPCS ac mae wedi derbyn cerdyn Profwr CPCS.
Rhaid i Brofwr CPCS weithio o fewn Canolfan Brawf CPCS Gymeradwy i oruchwylio, cyflenwi a darparu adborth ysgrifenedig ar:

 • Profion Theori CPCS mewn amgylchedd ystafell ddosbarth gan ddefnyddio technegau cwestiynu geiriol mewn sefyllfa un wrth un gyda'r gweithredwr
 • Profion Ymarferol CPCS mewn amgylchedd prawf ymarferol
 • Asesiadau ar-safle CPCS mewn amgylchedd gwaith byw neu leoliad addas sy'n sicrhau y gellir cwblhau'r gweithgareddau.

Dim ond y Profwr CPCS fydd yn gallu gweithredu fel Profwr o fewn cylch gwaith y Ganolfan(au) Prawf CPCS y maent wedi'u cofrestru iddynt. Gall y Profwr CPCS ddewis gweithredu trwy un neu ragor o Ganolfannau Prawf CPCS.

Mae rhagor o wybodaeth am Rôl Profwr ar gael yn  Llyfryn y Cynllun ar gyfer Profwyr.

Mae profion llwyddiannus yn dibynnu ar gymhwysedd y Profwr CPCS. Diffinnir Profwr CPCS cymwys fel unigolyn sydd â'r isafswm rhinweddau dilynol:

 • Yn gallu cyfathrebu'n effeithiol ac yn hyderus ar lafar ac yn ysgrifenedig ag amrediad o bobl ac ar gyfer adroddiadau
 • Yn gallu nodi a dangos empathi ar gyfer galluoedd gweithredu a dysgu pobl eraill, dangos amynedd, ac addasu ymagwedd er mwyn ddarparu ar gyfer pob sefyllfa
 • Yn gallu nodi arfer gwael yn ôl meini prawf a darparu adborth priodol
 • Yn gallu defnyddio technegau cwestiynu priodol
 • Yn gallu arwain a chynnal rheolaeth bob amser
 • Yn gallu profi'n effeithiol yn yr ystafell ddosbarth ac amgylcheddau gweithio eraill o dan amodau amrywiol
 • Yn gallu cyflenwi profion tra'n cynnig mynediad cyfartal a chyfle cyfartal i bawb.

Rhaid i bob cynrychiolydd fod â phrofiad perthnasol ar y categori neu'r categorïau o offer, wedi'u hyfforddi a'u hasesu er mwyn cyflenwi dysgu'n llwyddiannus i'r rhai hynny sydd heb y sgiliau a'r wybodaeth berthnasol ac/neu heb y gallu i farnu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr yn annibynnol ac yn ddiduedd trwy proses asesu.  Darperir tysiolaeth o hyn trwy gwblhau Cofnod o Brofiad Categori (RoE).

Unwaith bod yr RoE wedi'i gymeradwyo, mae angen i chi:  

 • ddal tystysgrif 5 diwrnod Rheoli a Chydlynu Offer (MCP)
 • dal tystysgrif gymorth cyntaf gyfredol ddilys
 • pasio'r prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd CITB ar gyfer Rheolwyr a Gweithwyr Proffesiynol (MAP)
 • cyflawni'r prawf theori CPCS Uwch (o fewn dwy flynedd o'r prawf MAP HS ac E)
 • wedi cyflawni prawf ymarferol CPCS Uwch (o fewn chwe mis o'r prawf theori a 2 flynedd o'r prawf MAP HS ac E)
 • mynychu a phasio'r Cwrs Profwr CPCS*
 • cyflawni'r cymhwyster cymhwysedd perthnasol seiliedig ar rōl**.

* Cyflenwir y cwrs hwn ar ran CPCS gan y Coleg Adeiladu Cenedlaethol (NCC).  Gellir canfod rhagor o wybodaeth am y cwrs, ei gostau a'i argaeledd trwy glicio ar y ddolen hon:  Cwrs Profwr CPCS, neu gallwch ffonio'r llinell archebu ar: 0344 994 4433.

** Os na chyflawnwyd cymhwysedd seiliedig ar Rôl ar adeg y cais, cyhoeddir cerdyn Profwr Dros Dro am ddwy flynedd.

Cyflenwir y ddau Brawf Theori ac Ymarferol Uwch CPCS gan Ganolfan Brawf CPCS gymeradwy, i ddod o hyd i Ganolfan Brawf Dechnegol Gymeradwy CPCS sy'n agos i chi defnyddiwch y ddolen hon: Dod o hyd i TC CPCS.