Ynglŷn â'r cynllun

Mae CPCS yn Gynllun y Diwydiant a ddatblygwyd gan y Diwydiant ar gyfer y Diwydiant.

Mae'r Cynllun Cymhwysedd Offer Adeiladu (CPCS) yn darparu cardiau sgiliau ar gyfer sector offer y diwydiant Adeiladu a diwydiannau cysylltiedig. Fe'i lansiwyd yn 2003 ac ers hynny mae dros 300,000 o gardiau wedi'u dosbarthu ar draws 60 categori o alwedigaethau offer a galwedigaethau cysylltiedig.  Mae Pwyllgor Rheoli CPCS yn adolygu ac yn diwygio'r Cynllun yn barhaus yng ngoleuni adborth parhaus o'r Diwydiant, a ffactorau allanol megis y materion diweddaraf ym maes iechyd galwedigaethol, datblygiadau technolegol a mathau newydd o offer yw'r meysydd lle mae'r Cynllun wedi ymgymryd â diwygiadau o'r fath.

Rydym yn cynnal ein ffocws ar sicrhau bod y Cynllun yn canolbwyntio ar egwyddorion asesu annibynnol, trwyadl o allu gweithredu ac ar gyfer sicrhau cymhwysedd a chodi safonau a ddisgwylir yn y sector offer. Rydym yn parhau i neilltuo ffyrdd i ganiatáu i unigolion gynnal neu ail-ymgeisio am gardiau sydd wedi dod i ben, ac i ddarparu estyniadau wrth weithio tuag at gymhwysedd.

Gyda newidiadau parhaus cyflwynir heriau parhaus ac rydym yn edrych ymlaen at barhau i weithio gyda'r Diwydiant a'n Canolfannau Prawf i sicrhau bod y Cynllun yn cyfrannu ymhellach at sefydlu diwydiant offer cymwys, diogel ac effeithlon.

Mae CPCS yn eiddo i Fwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (a elwir yn CITB fel arall) sy'n dyrannu staff i'w reoli a'i weinyddu ar ran y Pwyllgor Rheoli CPCS sy'n datblygu ei bolisi a'i strategaeth.

Mae'r Pwyllgor Rheoli yn cynnwys cynrychiolwyr o'r diwydiant sy'n defnyddio'r offer a'r cyfarpar a gwmpesir gan y Cynllun, gan gynnwys y sefydliadau canlynol:

 • Y Lluoedd Arfog (Lluoedd EM)
 • Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil [Civil Engineering Contractors Association]
 • Cymdeithas Llogi Offer Adeiladu [Construction Plant-hire Association]
 • CITB Gogledd Iwerddon
 • Ffederasiwn Arbenigwyr Gosod Pyst [Federation of Piling Specialists]
 • Bwrdd Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)
 • Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi [Home Builders Federation]
 • GwobrauLantra
 • Mineral Products Qualifications Council [Cyngor Cymwysterau Cynhyrchion Mwnol] (MPQC)
 • Ffederasiwn Cenedlaethol Contractwyr Gwaith Dymchwel [National Federation of Demolition Contractors]
 • Cymdeithas Perchnogion Offer yr Alban [Scottish Plant Owners Association]
 • Build UK
 • Undeb Adeiladu, Masnachwyr Cysylltiedig a Thechnegwyr (UCATT)
 • Unite the Union

Nod CPCS yw:

 • darparu modd adnabod ar gyfer gweithredwyr offer a'r rhai hynny sy'n ymwneud â gweithrediadau offer trwy gydnabod sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth, cymhwysedd a chymwysterau
 • codi safonau iechyd, diogelwch a'r amgylchedd trwy raglen o brofion Iechyd, diogelwch a'r amgylchedd i brofi bod gweithwyr wedi diwallu'r isafswm safonau
 • darparu safonau dysgu ac asesu i roi sgiliau a gwybodaeth berthnasol i unigolion i chwilio am gyflogaeth o fewn y byd diwydiant
 • darparu neu wella rhagolygon cyflogaeth ar gyfer unigolion a gweithredwyr profiadol
 • cadw cofnod o weithwyr yn y diwydiant adeiladu a diwydiannau cysylltiedig sydd wedi ennill lefel gydnabyddedig o allu a chymhwysedd gweithredol, ac i ddarparu modd adnabod
 • bod yn hunangyllidol; ag unrhyw arian dros ben yn cael ei ddefnyddio er budd y diwydiant adeiladu
 • annog cyflogwyr ym maes adeiladu a chyflogwyr ym meysydd cysylltiedig i ddefnyddio gweithredwyr offer cymwys â thystysgrifau
 • darparu modd ardystio ar gyfer gweithwyr y DU y gellid ei dderbyn yn Ewrop trwy gytundebau â chynlluniau cenedlaethol Ewropeaidd eraill i gydnabod cymwysterau ar y cyd.

Mae'r Cynllun yn darparu ardystio ar gyfer gweithredwyr offer a gweithrediadau cysylltiedig ar gyfer y diwydiant adeiladu a diwydiannau cysylltiedig yn y DU. Cefnogir y broses ardystio ar gyfer gweithredwyr offer gan Brofwyr CPCS, sydd yn eu tro yn cael eu trwyddedu fel rhai hyfforddedig a chymwys gan CPCS.

Mae aelodaeth o'r Cynllun yn wirfoddol, ond mae'n orfodol ar lawer o safleoedd adeiladu ac mewn amgylcheddau gwaith eraill.

Mae cydymffurfio â chynnwys Llyfryn y Cynllun hwn yn ofyniad i aelodau'r Cynllun (unigolion sy'n dal Cerdyn CPCS).

Nid oes unrhyw ofynion oedran ar gyfer aelodaeth y Cynllun. Fodd bynnag, mewn rhai achosion, gall deddfwriaeth neu bolisi cwmni ynglŷn â defnyddio offer neu gyfarpar bennu gwahanol derfynau oedran ar gyfer amgylchedd gwaith penodol. Gallai hyn olygu bod deiliad y cerdyn yn cael ei atal rhag defnyddio'r offern neu gyfarpar hwnnw.

Mae'r Cynllun yn diffinio sgiliau a dealltwriaeth sylfaenol, a safonau cymhwysedd ar gyfer:

 • gweithrediadau peiriannau
 • taflwr/arwyddwyr
 • unigolion yn cysylltu offer a chyfarpar â cherbydau/ôl-gerbydau i'w cludo
 • unigolion yn cynllunio a rheoli gweithrediadau codi.

Mae CPCS yn cwmpasu amrediad eang o offer a chyfarpar adeiladu, ac mae offer a chyfarpar newydd yn cael ei ychwanegu'n barhaus ar gais y diwydiant. Rhestrir y categorïau a gwympassir ar hyn o bryd, neu a fydd yn cael eu cwmpasu, gan CPCS yn Atodiad A.

Diffinnir categori fel:

eitem o offer neu gyfarpar a ddefnyddir o fewn y diwydiant adeiladu yn unol â dyluniad sylfaenol y gwneuthurwr, neu

dyletswydd neu alwedigaeth a gytunwyd yn ymwneud â gweithrediadau offer, e.e. Person Penodedig.

Mae gan rai categorïau arnodiadau. Mae arnodiadau'n is-gategorïau sy'n adlewyrchu'r amrywiad mewn categori, er enghraifft, yn ôl pwysau, maint, capasiti neu gymhwysiad. Diffinnir arnodiadau naill ai fel:

 • ar wahân - gan y bydd pob arnodiad wedi'i arysgrifio ar wahân ar Gerdyn CPCS, neu
 • uwch - gan mai dim ond yr ardystiad uwch a gaiff ei arysgrifio ar Gerdyn CPCS.

Ceir categorïau o fewn CPCS trwy ymgynghori â chyflogwyr a safonau galwedigaethol cenedlaethol perthnasol, ac maent yn amodol ar adolygiad parhaus i sicrhau bod y Cynllun yn diwallu anghenion cyflogwyr.

Mae Grwpiau Cynghori Technegol pwnc-benodol yn cyfarfod i adolygu meini prawf dysgu ac asesu cyfredol, a datblygu safonau dysgu ac asesu pan fydd categorïau newydd yn cael eu cyflwyno.

Mae CPCS yn cydweithio'n agos â llawer o ffederasiynau, sefydliadau, defnyddwyr offer, cynlluniau ardystio offer eraill, Profwyr CPCS yn ogystal â'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i sicrhau bod y safonau ar gyfer categorïau offer yn berthnasol, cyfoes a realistig.

Mae'r Cynllun yn cydymffurfio â Chodau Ymarfer, Safonau Prydeinig a dogfennau cyfarwyddyd eraill a arweinir gan y sector ar gyfer nifer o eitemau o offer. Mae CPCS yn gweithio'n agos â Chynghorau Sgiliau Sector a chynlluniau ardystio offer arbenigol, ac mae'n cyfrannu'n barhaus at godau ymarfer a dogfennau cyfarwyddyd a arweinir gan y diwydiant. Mae CPCS yn dilyn egwyddorion a gofynion BS EN 17024 - Gofynion Cyffredinol ar gyfer Cyrff sy'n Gweithredu Ardystio Personau.

Mae CPCS wedi'i gydnabod fel cynllun enghreifftiol gan adroddiad a gomisiynwyd gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ar lwybrau at gymhwysedd yn y sector adeiladu. Ymchwiliwyd yr adroddiad hwn yn annibynnol gan PYE Tait, sefydliad ymchwil sefydledig, a oedd yn adolygu prosesau cymhwysedd, cyrff ardystio a chynlluniau cerdyn er mwyn mesur eu heffeithiolrwydd wrth ddarparu a sicrhau cymhwysedd fel ei gilydd ar gyfer galwedigaethau yn y sector adeiladu. Ystyriodd yr ymchwil yr effaith dros y deng mlynedd diwethaf lle'r oedd y sector wedi gweithredu nifer o fentrau iechyd a diogelwch yn seiliedig ar strategaeth Adfywio Iechyd a Diogelwch 2001; a arweiniodd at darddiad CPCS nes ymlaen. Nododd yr adroddiad bod angen rhoi pwyslais pellach ar ymwybyddiaeth sefyllfaol a chynnal ymddygiad priodol ac mae CPCS yn gweithio gyda chyrff megis yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch i ymgorffori'r canfyddiadau hyn yn y broses asesu.

Caiff y Safonau Cyflenwi eu monitro'n barhaus gan staff pwrpasol a gyflogir gan CITB i sicrhau bod safonau cenedlaethol yn cael eu gweithredu. Mae'r Cynllun yn cydnabod bod angen hyblygrwydd mewn rhai achosion; fodd bynnag, dim ond gan y timau monitro a thechnegol y gellir cymeradwyo gwyriadau oddi ar safonau profi ac asesu, ac mewn llawer o achosion trwy ymgynghori'n flaenorol â'r grŵp cynghori technegol perthnasol ac/neu ymgynghori â'r sefydliad cyflogwyr.

Fel rheolwr CPCS, mae'r Cynllun yn dod o fewn ymbarél CITB, Cyngor Sgiliau Sector a Bwrdd Hyfforddiant Diwydiannol, sydd yn gyfrifol, ymysg pethau eraill, am sicrhau bod bylchau a phrinderau sgiliau'n cael eu lleihau a bod sgiliau a dealltwriaeth galwedigaethol yn cael eu gwella. Mae'r Cynllun yn chwarae ei ran wrth sicrhau bod y nodau hynny'n cael eu cyrraedd.